Форум ЦСП

Форум для спілкування клієнтів, партнерів та співробітників херсонського ЦСП.
УВАГА: для того, щоб розміщувати повідомлення, необхідно "зайти"
На сайт ЦСП

Ви не зайшли.

#1 2006-06-20 18:54:34

Людмила
Administrator
Зареєстрований: 2006-04-11
Повідомлень: 972

Законопроекти щодо Конвенції про захист дітей та міждержавне усиновлен

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про приєднання України до Конвенції про захист дітей
та співробітництво з питань міждержавного усиновлення
_____________________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Приєднатися до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення, вчиненої 29 травня 1993 року (додається), з такими заявами:

1) до статті 13 Конвенції:
“В Україні центральним органом, призначеним відповідно до         статті 6 Конвенції для виконання обов’язків згідно з цією Конвенцією, є урядовий орган державного управління з усиновлення та захисту прав дитини у складі центрального органу виконавчої влади з питань сім'ї та молоді”;

2)    до статті 22 Конвенції:
“Усиновлення дітей, які проживають на території України, може здійснюватись лише у тому разі, якщо функції центральних органів виконуються згідно з пунктом 1 статті 22 Конвенції”;

3) до статті 23 Конвенції:
“В Україні посвідчення усиновлення, передбачене пунктом 1         статті 23 Конвенції, здійснюється урядовим органом державного управління з усиновлення та захисту прав дитини у складі центрального органу виконавчої влади з питань сім'ї та молоді”;

4) до статті 25 Конвенції:
“Україна заявляє, що вона не буде зобов’язана згідно з положеннями цієї Конвенції визнавати усиновлення, здійснені згідно з угодою, укладеною на підставі пункту 2 статті 39 Конвенції”;

5)    до статті 28 Конвенції:
“Ураховуючи положення статей 17, 21 та 28 Конвенції, Україна заявляє, що дитина, яка проживає в Україні, може виїхати з її території для влаштування до Держави, що приймає, лише після набрання чинності рішенням суду про її усиновлення”.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Проект

З А К О Н     У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у зв’язку з приєднанням до Конвенції про захист дітей
та співробітництво з питань міждержавного усиновлення
_____________________________________________________

    Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У частині першій статті 169 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 – 26, ст.131):
абзац перший доповнити словами “а так само надання згоди на усиновлення (удочеріння) батьками, опікунами чи піклувальниками або іншими особами з корисливих мотивів, а також вимагання згоди на усиновлення”;
абзац другий доповнити словами “або обмеженням волі на такий самий строк”.

2. У Сімейному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21 – 22, ст.135, із змінами, внесеними Законами від                    16 листопада 2005 року № 3097-IV та від 23 лютого 2006 року № 3497-IV):

1) частину першу статті 209 викласти в такій редакції:
“1. Дитина, покинута в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати з них батьки, інші родичі, може бути усиновлена незалежно від віку, але не безпосередньо з пологового будинку або іншого лікувально-профілактичного закладу”;

2) у статті 214:
у частині першій слово “діти” замінити словами “діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування”;
у частині третій слово “дітей” замінити словами “дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування”; 

3) статтю 216 викласти в такій редакції:
“Стаття 216. Заборона комерційної посередницької діяльності щодо
                      усиновлення дітей, передання їх під опіку, піклування
                      чи на виховання в сім'ї

1. Забороняється комерційна посередницька діяльність щодо усиновлення дітей, передання їх під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї громадян України, іноземців або осіб без громадянства.
2. Не вважається комерційною посередницькою діяльністю щодо усиновлення дітей діяльність спеціально уповноважених іноземними державами органів або організацій, акредитованих у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, що полягає в наданні послуг консультаційного та допоміжного характеру. Зазначені органи та організації не можуть переслідувати в своїй діяльності комерційні цілі.
Порядок контролю та звітності таких неприбуткових організацій встановлюється Кабінетом Міністрів України.
3. За здійснення комерційної посередницької діяльності щодо усиновлення дітей, передання їх під опіку, піклування чи на виховання в сім’ї  винні особи несуть відповідальність, установлену законом”;

4) у статті 217:
частину третю виключити;
частину п’яту доповнити словами “або головним лікарем пологового будинку чи іншого  лікувально-профілактичного закладу”;

5) частину другу статті 219 викласти в такій редакції:
“2. Якщо при розгляді справи про усиновлення судом буде встановлено, що повнолітні батьки дитини, які не проживають з дитиною понад шість місяців без поважних причин, не проявляють щодо неї батьківської турботи та піклування, не виховують та не утримують її, усиновлення дитини може бути проведено без їхньої згоди”;

6) статтю 235 після частини першої доповнити новою частиною  такого змісту:
“2. Нагляд за дотриманням прав дитини, яка усиновлена громадянином України і проживає за межами України, здійснює відповідна консульська установа України за дорученням Міністерства закордонних справ України”.
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

7) у статті 236:
замінити частину першу двома частинами такого змісту:
“1. Усиновлення може бути визнано недійсним за рішенням суду, якщо воно було проведено з порушенням установленого порядку усиновлення дітей.
2. Усиновлення визнається недійсним за рішенням суду, у разі якщо воно було проведене без згоди дитини та батьків, якщо така згода була необхідною або якщо така згода дана за винагороду чи будь-яку компенсацію”.
У зв’язку з цим частини другу – п’яту вважати відповідно частинами третьою – шостою;


8) частину першу статті 238 доповнити пунктом 4 такого змісту:
“4) усиновлювач порушує зобов’язання щодо надання компетентним органам інформації про усиновлену дитину та можливості спілкування з нею”;

9) у статті 283:
у частині другій:
- в абзаці першому слова “один рік” замінити словами “шість місяців”;
- абзац другий замінити шістьма абзацами такого змісту:
“Усиновлення може бути здійснене до спливу цього строку, якщо:
1) усиновлювач є родичем дитини;
2) дитина страждає на хворобу, що внесена до спеціального переліку, затвердженого Міністерством охорони здоров'я України;
3) дитина досягла семи років;
4) однією особою здійснюється усиновлення братів і сестер разом, якщо один або декілька з них можуть бути усиновлені.
Якщо усиновлювач є чоловіком матері, дружиною батька дитини, усиновлення може бути здійснене без перебування дитини на обліку”;
у частині третій:
- в абзаці першому слова “одного року” замінити словами “шести місяців”;
- у пункті 2 слова “договір про надання правової допомоги” замінити словами “договори про співробітництво з питань усиновлення, або громадянами, які постійно проживають у таких державах”;

10) у статті 285:
частину першу виключити;
у частині другій слова “про надання правової допомоги” замінити словами “про співробітництво з питань усиновлення”;

11) абзац перший частини першої статті 287 викласти в такій редакції:
“1. Якщо діти, усиновлені іноземцями в Україні, або                      діти – громадяни України, усиновлені за кордоном, проживають за межами України, відповідна консульська установа України за дорученням Міністерства закордонних справ України веде облік цих дітей і здійснює нагляд за дотриманням їхніх прав до досягнення ними вісімнадцяти років, якщо інше не передбачено міжнародним договором України”.

3. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40 – 41, № 42, ст.492) частину першу статті 254 після слова “заявника” доповнити словом “прокурора”.

4. У Законі України “Про охорону дитинства” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст.142; 2005 р., № 11, ст.202) частину десяту статті 24 викласти в такій редакції:
“Забороняється комерційна посередницька діяльність щодо усиновлення дітей, передання їх під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї громадян України, іноземців або осіб без громадянства”.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити визначення порядку здійснення міждержавного усиновлення на підставі Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення, а також прийняття інших нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Проект

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про приєднання України до Конвенції
про визнання і виконання рішень стосовно       
зобов’язань про утримання
______________________________________


Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

Приєднатися до Конвенції про визнання і виконання рішень стосовно зобов’язань про утримання, вчиненої 2 жовтня 1973 року в м.Гаага (додається), з такими заявою та застереженням:

          "Відповідно до статті 25 Конвенції Україна заявляє, що вона поширюватиме положення цієї Конвенції на офіційні акти тією мірою, якою положення Конвенції можуть застосовуватися до таких актів";

"Відповідно до статті 26 Конвенції Україна залишає за собою право не визнавати або не виконувати рішення чи угоди, які стосуються зобов’язань про утримання між особами, які є непрямими родичами, та між особами, які є родичами по чоловіку або дружині, за винятком тих випадків, коли відповідні зобов’язання з утримання існували б згідно з національним законодавством України".

Поза форумом

 

Нижній колонтитул

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB

[ Generated in 0.021 seconds, 6 queries executed ]