09 серп, 2022 вт - 23:14
   eng | ukr
ГОЛОВНА
НОВИНИ
ПРО НАС
ПРОЕКТИ
КОНКУРСИ
ВОЛОНТЕРСЬКА АГЕНЦІЯ
ВИДАННЯ
ПОСИЛАННЯ
КОНТАКТИ
ФОРУМ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ СОЦІАЛЬНОГО ПАРНЕРСТВА

при ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА (проекту TACIS) у Херсонській області

 

 

І. Загальні положення

1.       Рада Соціального Партнерства (далі – Рада) створюється за ініціативи та при Центрі Соціального Партнерства (проекту TACIS) в Херсонській області (далі – ЦСП).

2.       Для цілей діяльності Ради під соціальним партнерством розуміється міжсекторна взаємодія держави (в особі органів державної влади, місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, установ та організацій), бізнесу (в особі суб'єктів підприємницької діяльності всіх організаційно-правових форм та форм власності) та неурядових організацій (об'єднань громадян, благодійних організацій тощо).

3.       Рада діє на принципах:

·         добровільності;

·         гласності;

·         відкритості та прозорості;

·         рівноправності її членів;

·         безкорисливості;

·         дотримання інтересів ЦСП

4.       Рада не є об'єднанням громадян у тому розумінні, що його визначає Конституція та інші законодавчі акти України.

5.       Члени Ради здійснюють свої повноваження в Раді на громадських засадах.

6.       Організаційне, методичне, технічне, інформаційне забезпечення роботи Ради та виконання її завдань здійснює ЦСП.

 

 

ІІ. Мета діяльності, завдання та функції Ради

7.       Метою діяльності Ради є сприяння становленню та розвитку різних форм соціального партнерства в Херсонській області.

8.       Для реалізації поставленої мети Рада виконує наступні завдання та здійснює такі функції:

·         сприяння створенню єдиного інформаційного поля соціального партнерства  регіоні;

·         збір, аналіз та поширення позитивного досвіду соціального партнерства;

·         надання консультативно-методичної допомоги суб'єктам соціального партнерства;

·         координація спільних соціальних проектів та програм

·         розробка та внесення пропозицій до суб'єктів соціального партнерства щодо реалізації соціальної політики

·         здійснення експертизи нормативно-правових актів та інших документів з питань соціального партнерства.

9.       По відношенню до ЦСП Рада виступає як консультативно-дорадчий орган. З цією метою Рада:

·         бере участь у плануванні політики та роботи ЦСП

·         має право внесення обґрунтованих зауважень та пропозицій щодо діяльності ЦСП як взагалі, так і щодо окремих напрямків, програм або заходів;

·         має право одержувати від ЦСП інформацію про поточну діяльність ЦСП, терміни та місця проведення програм та заходів ЦСП;

·         здійснює консультативну підтримку діяльності ЦСП.

·         здійснює контроль за законністю щодо діяльності ЦСП

 

ІІІ. Членство в Раді

10.   До складу Ради входять представники органів державної влади, місцевого самоврядування, неурядових організацій, фахівці, науковці, інші особи.

11.   Рада складається не менш як з 11 осіб. При цьому максимальний кількісний склад Ради  - 19 осіб.

12.   Початковий склад Ради формується за ініціативою ЦСП. Подальші зміни у складі Ради відбуваються за рішенням Ради під час її засідань. Ініціатива щодо прийняття до складу Ради нових членів та/або вибуття членів Ради може надходити як від членів Ради безпосередньо, та і від ЦСП.

13.   Рішення про прийняття/вибуття членів Ради приймається під час чергового засідання Ради після отримання згоди кандидата в усній або письмовій формі. Виведення з членів Ради може відбуватися також за рішенням Ради у разі систематичного порушення членом Ради вимог цього Положення.

14.   Члени Ради зобов'язані:

·         безпосередньо брати участь у роботі Ради;

·         сприяти створенню позитивного іміджу Ради та ЦСП

·         сприяти залученню нових членів Ради

15.    Члени Ради мають право:

·         офіційно заявляти про своє членство в Раді;

·         відвідувати будь-які заходи, що відбуваються у рамках діяльності ЦСП;

·         вимагати змістовні звіти про діяльність ЦСП

16.   Членство в Раді не створює жодних трудових або цивільно-правових відносин ані з Радою, ані з ЦСП.

17.   Члени Ради не мають права представляти від свого імені Раду та ЦСП.

 

 

IV. Порядок проведення засідань та прийняття рішень

18.   Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на місяць

19.   Дата та час чергового засідання визначаються на попередньому засіданні. У разі відсутності на засіданні окремих членів Ради, повідомлення про дату та час проведення чергового засідання надсилається ним через ЦСП не пізніше ніж за два тижні до дати проведення чергового засідання.

20.   Кожне засідання очолює головуючий. Головуючий на черговому засіданні член Ради обирається на попередньому засіданні за принципом ротації з числа членів Ради.

21.   Рішення Ради приймаються на засіданнях Ради за принципом конценсусу. У випадках, коли такої згоди досягти неможливо рішення приймаються простою більшістю голосів (50 % присутніх членів Ради + 1 голос).

22.   Засідання Ради вважається правомочним (кворум), якщо на ньому присутні 2/3 від загальної кількості членів Ради.

23.   Місце для проведення засідань Ради (приміщення) забезпечує ЦСП. У разі необхідності проведення виїзного (за межами м. Херсона) засідання Ради, Рада може звернутися до ЦСП про організаційне забезпечення такого засідання або про відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням такого засідання.

24.   Засідання Ради оформлюються протоколом. Не пізніше 10 календарних днів після проведення засідання Ради, протокол у друкованому вигляді надсилається через ЦСП всім членам Ради у будь-який зручний для них спосіб (за домовленістю).

 

V. Прикінцеві положення

25.   Діяльність Ради не обмежується виключно співпрацею з ЦСП.

26.   Після закінчення діяльності ЦСП (незалежно від причин), Рада може прийняти рішення про подовження своєї діяльності у будь-якій організаційно-правовій формі.

 

Copyright (c) 2007 Strengthening Civil Society